Algemene voorwaarden Geertje van Berlo

Definities

Artikel 1

 1. Opdrachtnemer: “Geertje van Berlo” eenmanszaak, gevestigd te Azaleastraat 5, Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53515773, vertegenwoordigd door G.A.M. van Berlo, hierna te noemen Geertje van Berlo of Opdrachtnemer.
 2. De Opdrachtgever: degene die met Geertje van Berlo/Opdrachtnemer de overeenkomst is aangegaan.
 3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan ‘Geertje van Berlo’ om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen ‘Geertje van Berlo’ en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.
 5. Daar waar in deze voorwaarden ‘schriftelijk’ staat, wordt ook ‘per e-mail’ bedoeld.

Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, werkzaamheid, opdracht, offerte en en voor alle overeenkomsten tussen Geertje van Berlo en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers (hierna te noemen ‘Geertje van Berlo’ danwel Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, tenzij door ‘Geertje van Berlo’ schriftelijk anders aangegeven.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtgever derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door Geertje van Berlo van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ‘Geertje van Berlo’ en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. ‘Geertje van Berlo’ is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

Offertes en aanbiedingen

Artikel 3

 1. Voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte geeft de Opdrachtgever een briefing voor de opdracht, oftewel een uiteenzetting van wat er van Opdrachtnemer wordt verwacht en aan welke eisen en wensen het eindresultaat dient te voldoen.
 2. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Bij wijziging van de oorspronkelijke opdracht/briefing door Opdrachtgever wordt een nieuwe offerte uitgebracht. Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op het document. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode van 14 dagen.
 3. ’Geertje van Berlo’ behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van ‘Geertje van Berlo’ en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Geertje van Berlo’ mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. ‘Geertje van Berlo’ kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 6. Alle offertes van ‘Geertje van Berlo’ kunnen te allen tijde door ‘Geertje van Berlo’ worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Opdrachtnemer enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
 7. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door ‘Geertje van Berlo’. Het enkel uitbrengen van een offerte verplicht ‘Geertje van Berlo’ niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 8. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn alleen geldig als ‘Geertje van Berlo’ deze schriftelijk heeft bevestigd.

Kwaliteit, workflow, samenwerken, levering
 


Artikel 4

 1. ’Geertje van Berlo’ verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de briefing voor de opdracht, zoals uitgelegd in artikel 3.1.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Opdrachtgever verstrekt alle benodigde documenten, informatie, en (contact)gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ‘Geertje van Berlo’.
 4. Opdrachtgever en ‘Geertje van Berlo’ zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden. ‘Geertje van Berlo’ verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt, geheim te houden.

Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, meerwerk, prijsverhoging


Artikel 5

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 3. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er mogelijk sprake van een aanvullende opdracht (meerwerk). Deze aanvullende opdracht (meerwerk) kan apart geoffreerd worden.
 4. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. De geleverde concepttekst door Opdrachtnemer, mag Opdrachtgever bekijken en voorzien van feedback. Bij elke (deel)opdracht wordt rekening gehouden met twee aanpassingsrondes, na overleg met de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever meer dan twee aanpassingsrondes met herzieningen of wijzigingen wenst, is er mogelijk sprake van een aanvullende opdracht (meerwerk). Geertje van Berlo zal Opdrachtgever daar in dat geval een aparte offerte / ureninschatting en factuur voor toezenden.
 6. Wanneer de Opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de Opdrachtnemer niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Auteursrecht, licentie en intellectueel eigendom

Artikel 6

 1. Op elk werk van ‘Geertje van Berlo’ is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij de Opdrachtnemer. Is opdrachtgever in verzuim, dan is Geertje van Berlo gerechtigd om alle werkzaamheden in te trekken.
 2. De Opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik door Opdrachtgever. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 3. ‘Geertje van Berlo’ behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van ‘Geertje van Berlo’. De Opdrachtgever mag deze niet kopiëren, delen of wijzigen zonder schriftelijke toestemming van ‘Geertje van Berlo’. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 4. Alle door ‘Geertje van Berlo’ verstrekte producten en documenten mogen uitsluitend gebruikt worden door de Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van ‘Geertje van Berlo’ openbaar te maken en/of te verveelvoudigen daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is geaccepteerd door ‘Geertje van Berlo’.
 5. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 6. Opdrachtnemer mag het geleverde gebruiken voor haar portfolio, mits het geleverde geen bedrijfsgevoelige informatie over Opdrachtgever bevat. Ook mag Opdrachtnemer geleverd werk en de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere Opdrachtgevers en doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever voor gebruikt wordt.

Betaling
 


Artikel 7


 1. Opdrachtgever dient ‘Geertje van Berlo’ te betalen binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betaaltermijn is overeengekomen in de offerte en vermeld op de factuur, op een door ‘Geertje van Berlo’ aan te geven wijze.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk tussentijds te factureren.
 4. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal Geertje van Berlo een ingebrekestelling sturen met een laatste betalingstermijn.
 5. Indien de Opdrachtgever een factuur niet op tijd betaalt, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan, na de termijn van ingebrekestelling, wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-
 6. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Klachten

Artikel 8

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan Geertje van Berlo, per telefoon (0617142299) of e-mail (mail [at] geertjevanberlo[punt] nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Geertje van Berlo hier adequaat op kan reageren.

 1. Eventuele klachten beantwoordt Geertje van Berlo binnen twee weken, tenzij zich een situatie voordoet waarin dit niet mogelijk is. In dat geval laat Geertje van Berlo dit zo spoedig mogelijk weten en doet zij haar uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te reageren.
 2. Indien een klacht – naar de mening van ‘Geertje van Berlo’ – gegrond is, zal ‘Geertje van Berlo’ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is ‘Geertje van Berlo’ aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 9.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
 


Artikel 9

 1. ‘Geertje van Berlo’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Geertje van Berlo’ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, of anderszins ontstaan door het gebruik van het door Opdrachtnemer geleverde werk. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om geleverd materiaal te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
 2. ‘Geertje van Berlo’ is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van ‘Geertje van Berlo’ bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van ‘Geertje van Berlo’.
 3. ‘Geertje van Berlo’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. ‘Geertje van Berlo’ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan opdrachtgever verstrekte loginnamen en wachtwoorden.
 5. ‘Geertje van Berlo’ is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die ‘Geertje van Berlo’ met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart ‘Geertje van Berlo’ voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van ‘Geertje van Berlo’ door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van ‘Geertje van Berlo’.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 8. De aansprakelijkheid van ‘Geertje van Berlo’ is beperkt tot éénmaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag, dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft

Overmacht 
 


Artikel 10

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer, al dan niet ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock- outs, opstanden, ongeval, quarantaine, epidemieën, ziekte, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, tekortkoming van derden die door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien Geertje van Berlo door overmacht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van de verplichtingen gestaakt voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze overmacht langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 3. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht. Geertje van Berlo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 


Artikel 11

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Geertje van Berlo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Geertje van Berlo’ zijn verstrekt, heeft ‘Geertje van Berlo’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. ‘Geertje van Berlo’ is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement of liquidatie raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens ‘Geertje van Berlo’ heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen. ‘Geertje van Berlo’ heeft in dat geval geen enkele verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ‘Geertje van Berlo’ op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Geschillen

Artikel 12

 1. Bij onenigheid/geschillen tussen Opdrachtgever en ‘Geertje van Berlo’ naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen beide partijen dit eerst onderling proberen op te lossen. Lukt dat niet, dan zal worden beslist door de rechter van de woonplaats van de eigenaresse van ‘Geertje van Berlo’.
 2. Alle betrokken partijen zullen vertrouwelijk omgaan met verkregen informatie.

Toepasselijk recht

Artikel 13

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten en opdrachten tussen Opdrachtgever en ‘Geertje van Berlo’ is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen algemene voorwaarden
 

Artikel 14


 1. ’Geertje van Berlo’ is gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na toezending van de gewijzigde voorwaarden door ‘Geertje van Berlo’ aan de Opdrachtgever.
 2. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden dan wel kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft gemaakt.KvK-nummer: 53515773
 BTW-nummer: NL165747572B02